معاونت مهندسی و بهره برداری وظیفه بهره برداری از کلیه تاسیسات زیر مجموعه شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران (مجتمع پسماندگاه هسته ای انارک، تاسیسات تهران، انبار کرج و سایر تاسیسات برنامه ریزی شده درآینده) را دارد و متولی نگهداری بلند مدت و دفع نهایی پسماندهای پرتوزای تولید شده در کل کشور و نیز ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در خصوص مدیریت پسماندهای پرتوزا و ممیزی فنی فرآیند پسمانداری در کلیه تاسیسات کشور می باشد.

       خدمات معاونت عبارتند از:

 1. جمع آوری، پیش آمایش، آمایش و نگهداری پسماندهای پرتوزای تولید شده در کشور 
 2. جمع آوری و مدیریت کلیه چشمه های پرتوزای مصرف شده در صنایع و فعالیتهای پزشکی کشور
 3. حمل و نقل چشمه ها  و پسماندهای پرتوزا
 4. ارائه خدمات مهندسی و مشاوره فنی در زمینه مدیریت پسماندهای پرتوزا و انجام بهینه سازی آمایش پسماندهای پرتوزا
 5. دفع پسماندهای پرتوزا در مجتمع پسماندگاه هسته ای انارک
 6. طراحی و ساخت سیستمهای آمایش و مدیریت پسماندهای مایع و جامد پرتوزا
 7. مشخصه سازی پسماندهای پرتوزا و نمونه برداری، آماده سازی و آنالیز  در مواد مختلف نظیر پسماند، آب،  خاک،  گیاه،  رزین،  فیلتر و...
 8. بررسی و ارائه فرمولاسیون تثبیت پسماندهای پرتوزا
 9. انجام آزمونهای مخرب و غیر مخرب پسماند و بررسی تطابق پسماندها با معیارهای پذیرش پسماند برای مجتمع پسماندگاه هسته ای انارک
 10. پژوهش و انجام پروژه های تحقیقاتی و اجرایی در ارتباط با آمایش و تثبیت پسماندها
 11. رفع آلودگی تجهیزات آلوده به مواد پرتوزا