پسمانداری
اتمی
اخبار
اخبار

شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران


 

شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای ایران تنها متولی مدیریت بلند مدت پسماندهای پرتوزا و چشمه‌های مصرف شده حاصل از صنعت هسته‌ای و سایر صنایع تکمیلی در کشور با رعایت قوانین ملی و بین‌المللی در چارچوب مقررات نظام ایمنی هسته‌ای کشور و استاندارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1386 توسط سازمان انرژی اتمی ایران و بعنوان زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی تماس تاسیس شد. کلیه فعالیت های مرتبط در این زمینه در سازمان انرژی اتمی ایران از سال 1362در بخش پسمانداری سازمان انرژی اتمی ایران مدیریت می گردید.  مدیریت بلند مدت پسماندهای پرتوزا به مجموعه فرآیندهای نظارت بر تولید، حمل و نقل، آمایش، تثبیت، نگهداری و دفن پسماند‌های پرتوزا اطلاق می‌شود. هدف اصلی از عملیات پسمانداری جلوگیری از پخش مواد پرتوزا در محیط زیست و حفاظت انسانها، نسلهای آینده، کارکنان مراکز هستهای و عموم مردم از اثرات ناخواسته این مواد می‌باشد.

در حال حاضر شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران  متولی انحصاری دفع پسماندهای پرتوزا، شامل پسماندهای حاصل از بهره برداری و از کار اندازی تاسیسات هسته ای در کشور مطابق با الزامات تعیین شده توسط واحد قانونی (مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور) می باشد. 
  1. نیروگاه اتمی بوشهر
  2. تاسیسات چرخه سوخت هسته ای
  3. مراکز پزشکی هسته ای
  4. راکتور تحقیقاتی تهران و مراکز تحقیقاتی آموزشی
  5. سایر صنایع استفاده کننده از مواد پرتوزا
login